KLIENT INFO

Generelt

Judica Advokatpartnerselskab, cvr 33064306, har adresse på Kongevej 64, 6400 Sønderborg og H.P Hanssens Gade 42, 1. Sal, 6200 Aabenraa, og kan kontaktes på telefon 73 12 11 00 eller email: judica@judica.dk og sikker email: sikkermail@judica.dk

Kravene om klientoplysninger ifølge de advokatetiske regler pkt. 13 fremgår nedenfor. Vore advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er medlem af Advokatsamfundet.

Forsikring

Vi har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen dækker udøvelse af al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Vores ansvarsforsikring og garanti er tegnet i Tryg, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup.

Bankforbindelser

Klientkonti er oprettet i Danske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Lovvalg og værneting

Eventuelle tvister om vores rådgivning er undergivet dansk ret og danske domstoles enekompetence.

Offentlig og forsikringsdækket retshjælp

Når vi påtager os en opgave for en klient, undersøger vi, i hvilket omfang der kan opnås offentlig eller forsikringsmæssig retshjælp ifølge gældende lov eller forsikring, tegnet af klienten. Hvis salær skal udredes foreløbigt eller endeligt af det offentlige eller forsikringsselskab, vil klienten blive orienteret om principperne for fastsættelse af vederlaget m.v.

De advokatetiske regler

Alle danske advokater er underlagt retsplejelovens regler om bl.a. god advokatskik. Advokatrådet fører tilsyn med overholdelsen af god advokatskik og har udarbejdet de advokatetiske regler, som stiller strenge krav til advokaters professionelle standard og etik.

Advokatnævnet påser overholdelsen af god advokatskik og kan pålægge sanktioner, hvis reglerne overtrædes.

God advokatskik er en adfærdsnorm, som bl.a. rummer regler om (a) tavshedspligt, som pålægger advokater og deres medarbejdere fortrolighed i forhold til oplysninger, modtaget gennem deres arbejde, og (b) interessekonflikter, der er situationer, hvor advokaten ikke kan rådgive en klient uden at komme i konflikt med andre interesser. Der kan findes yderligere oplysninger om de advokatetiske regler og Advokatrådet på Advokatsamfundets hjemmeside – www.advokatsamfundet.dk

Ansvar

Vi bruger betydelige ressourcer på at sikre en høj etisk og faglig standard i vores arbejde. Vi forholder os aktivt til vores særlige ansvar som advokater – og forholder os samtidig til vores generelle etiske og sociale ansvar og til vores ansvar som kommerciel virksomhed.

Når vi samarbejder med andre om ydelse af bistand til klienter, f.eks samarbejde med revisorer og banker m.v., sørger vi for, at også vores samarbejdspartnere lever op til strenge krav om at forebygge interessekonflikter.

Advokatnævnet

Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, har kompetence til behandle adfærdsklager og tvister vedrørende advokatens honorar, se mere på www.advokatnaevnet.dk